ត្រូវការជំនួយទេ?
ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបតំណាងរបស់ MassHealth មួយរូប សូមទៅកាន់

https://www.mass.gov/info-details/schedule-an-appointment-with-a-masshealth-representative.

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែម សូមទៅកាន់ mass.gov/masshealthrenew